1. Hãy dành vài giây Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để truy cập và sử dụng TBit hiệu quả nhất.
  Ẩn thông báo
 2. Bạn hãy like trang Facebook của TBit để nhận được tin tức công nghệ nhanh nhất từ chúng tôi.
  Ẩn thông báo

[C/C++] - Bài 10: Dữ liệu cấu trúc (struct)

Thảo luận trong 'Lập trình C/C++' bắt đầu bởi Admin, 21/4/15.

0/5, 0 phiếu

  1. Admin Founder

   * TÓM TẮT LÝ THUYẾT

   1. Khái niệm về dữ liệu cấu trúc (struct)
   Một cấu trúc dữ liệu là một tập hợp của những kiểu dữ liệu khác nhau được gộp lại với một cái tên duy nhất.

   Ví dụ: Nếu coi sinh viên là một biến thì biến sinh viên chứa nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như:
   - Họ tên: char
   - Tuổi: int
   - Địa chỉ: char
   - Điểm thi: float,...
   Như vậy, sinh viên có thể coi như một biến cấu trúc.

   2. Khai báo struct
   // Định nghĩa cấu trúc
   // Khai báo biến cấu trúc
   Ví dụ:
   Mã (C++):
   1.  
   2. // Định nghĩa cấu trúc SV
   3.    struct SV{
   4.      char hoTen[30];
   5.      char diaChi[50];
   6.      int tuoi;
   7.      float diem;  
   8.    };
   9.  
   10.    // Khai báo các biến VS
   11.    SV a,b; //a,b là biến cấu trúc SV
   12.    SV dhTin[4]; //dhTin là biến mảng cấu trúc SV
   13.  
   3. Sử dụng struct
   - Mỗi trường trong cấu trúc như một biến thông thường.
   - Khi sử dụng các trường ta dùng toán tử "."

   Ví dụ:
   // sử dụng biến điểm của sinh viên a
   a.diem;


   ** VÍ DỤ
   ---------------------------------

   Ví dụ 1:
   + Yêu cầu: Viết chương trình thực hiện
   - Nhập vào tạo độ 3 điểm A,B,C trong không gian.
   - Tính độ dài 3 đoạn thẳng AB,AC,BC.
   - Kiểm tra xem A,B,C có thẳng hàng không?
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3. #include <math.h>
   4.  
   5. using namespace std;
   6.  
   7. int main() {
   8.   // truc TaoDo
   9.    struct ToaDo{
   10.      float x, y, z;
   11.    };
   12.  
   13.   // khai bao bien ToaDo
   14.    ToaDo A, B, C;
   15.    // Nhap toa do 3 diem
   16.    cout<<"\n Nhap toa do 3 diem: ";
   17.    cout<<"\n A: ";
   18.    cin>>A.x>>A.y>>A.z;
   19.   cout<<"\n B: ";
   20.    cin>>B.x>>B.y>>B.z;
   21.    cout<<"\n C: ";
   22.    cin>>C.x>>C.y>>C.z;     
   23.   // Tinh do dai doan thang
   24.    float d1; // AB
   25.    float d2; // AC
   26.    float d3; // BC
   27.    d1=sqrt((A.x-B.x)*(A.x-B.x)+(A.y-B.y)*(A.y-B.y)+(A.z-B.z)*(A.z-B.z));
   28.    d2=sqrt((A.x-C.x)*(A.x-C.x)+(A.y-C.y)*(A.y-C.y)+(A.z-C.z)*(A.z-C.z));
   29.    d3=sqrt((C.x-B.x)*(C.x-B.x)+(C.y-B.y)*(C.y-B.y)+(C.z-B.z)*(C.z-B.z));
   30.   // In do dai 3 doan thang
   31.   cout<<"\n Do dai 3 doan thang: \n";
   32.   cout<<"\n AB : "<<d1;
   33.   cout<<"\n AC : "<<d2;
   34.   cout<<"\n BC : "<<d3;
   35.  
   36.   // Kiem tra tinh thang hang
   37.    if(d1+d2==d3||d1+d3==d2||d2+d3==d1)  
   38.       cout<<"\n 3 diem A,B,C thang hang";
   39.    else  
   40.        cout<<"\n 3 diem A,B,C khong thang hang";       
   41.   return 0;
   42. }
   Ví dụ 2:
   + Yêu cầu: Viết các hàm thực hiện
   - Nhập thông tin SV gồm: họ tên, địa chỉ, tuổi, điểm toán, lý, hóa
   - Tính điểm tổng kết
   - In thông tin sinh viên

   + Code:
   /* Chương trình này sử dụng hàm (phần hàm sẽ được trình bày ở bài sau) */
   Mã (C++):
   1. #include<iostream>
   2. #include<stdio.h>
   3. #include<conio.h>
   4. #include<string.h>
   5.  
   6. using namespace std;
   7.  
   8. // Dinh nghia cau truc SV
   9. struct SV{
   10. char ht[30],dc[50];
   11. int tuoi;
   12. float dT,dL, dH;
   13. };
   14. // Khai bao bien cau truc
   15. SV a;
   16. // Ham nhap thong tin
   17. void NhapTT(){
   18.   // xu ly bo dem cho viec nhap mot xau
   19.   fflush(stdin);
   20.   cout<<"\n Nhap Sinh vien: ";
   21.   cout<<"\n - Ho ten: ";
   22.   gets(a.ht); // nhap mot xau
   23.   cout<<"\n - Dia chi: ";
   24.   gets(a.dc);
   25.   cout<<"\n - Tuoi: ";
   26.   cin>>a.tuoi;
   27.   cout<<"\n - Diem toan: ";
   28.   cin>>a.dT;
   29.   cout<<"\n - Diem ly: ";
   30.   cin>>a.dL;
   31.   cout<<"\n - Diem hoa: "; cin>>a.dH;
   32. }
   33.  
   34. // Ham Tinh diem
   35. float TinhDiem(){
   36. return (a.dT+a.dL+a.dH)/3;
   37. }
   38.  
   39. // Ham In thong tin
   40. void InTT(){
   41. // tim xep loai
   42. char xepLoai[10];
   43. float dtk=TinhDiem();
   44. // Xep loai sinh vien
   45. if (dtk<5)
   46.    strcpy(xepLoai,"Truot"); // copy xau
   47. else
   48.    if (dtk<6)  
   49.      strcpy(xepLoai,"TB");
   50.      else  
   51.        if (dtk<7)    
   52.          strcpy(xepLoai,"TBK");
   53.      else
   54.        if (dtk<8)    
   55.          strcpy(xepLoai,"Kha");  
   56.        else  
   57.          if (dtk<9)    
   58.            strcpy(xepLoai,"Gioi");   
   59.          else if (dtk<=10)     
   60.            strcpy(xepLoai,"XS");  
   61.        else  
   62.          strcpy(xepLoai,"");
   63. // in thong tin sinh vien
   64. cout<<"\n In sinh vien: ";
   65. cout<<"\n - Ho ten: "<<a.ht;
   66. cout<<"\n - Dia chi: "<<a.dc;
   67. cout<<"\n - Tuoi: "<<a.tuoi;
   68. cout<<"\n - Diem tong ket: "<<dtk;
   69. cout<<"\n - Xep loai: "<<xepLoai;
   70. }
   71.  
   72. // Ham main
   73. int main(){
   74.   NhapTT();
   75.   InTT();
   76.   getch() ;
   77.   return 0;
   78. }
   Ví dụ 3:
   + Yêu cầu: Viế chương trình thực hiện
   1. Nhập vào thông tin của một nhân viên IT:
   - Ho ten
   - Tuoi
   - Vi tri lam viec
   - He so luong
   - So nam cong tac
   2. In thông tin của nhân viên vừa nhập
   3. Tính lương cho nhân viên
   luong = he so luong * luong co ban + phu cap.
   Trong đó:
   phụ cấp = 1.2 lương cơ bản nếu số năm công tác > 3,
   ngược lại phụ cấp băng 1 lương cơ bản.
   4. Tính thuế thu nhập mà nhân viên phải trả.
   Nếu lương > 5.000.000 thì thuế = 10% lương, ngược lại thuế = 0.

   + Code:
   /* Lưu ý:
   Chương trình được viết bằng ngôn ngữ C
   Các bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi sang C++
   Đổi printf -> cout; scanf -> cin.
   */
   Mã (C++):
   1. #include<stdio.h>
   2. #include<conio.h>
   3. #include<string.h>
   4. // khai bao hang LCB
   5. #define LCB 1050000
   6. using namespace std;
   7. // Dinh nghia struc NV
   8. struct NV{
   9.   char hoTen[30], viTriLV[30];
   10.   int tuoi, soNamCT;
   11.   float heSoLuong;
   12. };
   13. // khai bao bien
   14. NV t;
   15. // Nhap thong tin nhan vien
   16. void NhapTT(){
   17. printf("\n Nhap nhan vien: \n");
   18. printf("\n Ho ten: ");
   19. fflush(stdin);
   20. gets(t.hoTen);
   21. printf("\n Vi tri lam viec: ");
   22. fflush(stdin);
   23. gets(t.viTriLV);
   24. do{
   25.    printf("\n Tuoi nhan vien: ");
   26.    scanf("%d",&t.tuoi);
   27.    if (t.tuoi<18||t.tuoi>65)
   28.        printf("\n Tuoi khong hop le, nhap lai tuoi");
   29.   } while(t.tuoi<18||t.tuoi>65);
   30. do{
   31.    printf("\n So nam cong tac: ");
   32.    scanf("%d",&t.soNamCT);
   33.    if (t.soNamCT<0|| t.soNamCT>t.tuoi-18)
   34.        printf("\n So nam cong tac khong hop le, nhap lai nam cong tac");
   35.   } while (t.soNamCT<0|| t.soNamCT>t.tuoi-18);
   36. do{
   37.    printf("\n He so luong: ");
   38.    scanf("%f",&t.heSoLuong);
   39.    if (t.heSoLuong<=0||t.heSoLuong>15)
   40.        printf("\n He so luong khong hop le, nhap lai he so luong.");
   41.   } while (t.heSoLuong<=0||t.heSoLuong>15);
   42. }
   43.  
   44. // In thong tin nhan vien
   45. void InTT(){
   46.    printf("\n IN THONG TIN NHAN VIEN: \n");
   47.    printf("\n - Ho ten: %s",t.hoTen);
   48.    printf("\n - Vi tri lam viec: %s",t.viTriLV);
   49.    printf("\n - Tuoi: %d",t.tuoi);
   50.    printf("\n - So nam cong tac: %d",t.soNamCT);
   51.    printf("\n - He so luong: %f",t.heSoLuong);
   52. }
   53.  
   54. // Tinh luong
   55. float TinhLuong(){
   56.    float phuCap;
   57.    if(t.soNamCT>=3)
   58.      phuCap=1.2*LCB;
   59.    else
   60.      phuCap=LCB;
   61.  
   62.    return (t.heSoLuong*LCB+phuCap);
   63. }
   64.  
   65. // Tinh thue thu nhap
   66. float ThueTN(){
   67.    float thue=0;
   68.    if (TinhLuong()>=5000000)
   69.      thue=0.1*TinhLuong();
   70.    return thue;
   71. }
   72.  
   73. // ham main
   74. int main(){
   75.    NhapTT();
   76.    InTT();
   77.    printf("\n Luong nhan vien: %f",TinhLuong() );
   78.    printf("\n Thue thu nhap: %f",ThueTN() );
   79.      getch();
   80.    return 0;
   81. }
    

   Các file đính kèm:

   Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ trang này

Đang tải...