1. Hãy dành vài giây Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để truy cập và sử dụng TBit hiệu quả nhất.
  Ẩn thông báo
 2. Bạn hãy like trang Facebook của TBit để nhận được tin tức công nghệ nhanh nhất từ chúng tôi.
  Ẩn thông báo

[C/C++] - Bài 4: Cấu trúc rẽ nhánh (if)

Thảo luận trong 'Lập trình C/C++' bắt đầu bởi Admin, 21/4/15.

0/5, 0 phiếu

  1. Admin Founder

   * TÓM TẮT LÝ THUYẾT

   1. Cấu trúc rẽ nhánh (if)
   Cấu trúc này được dùng khi một lệnh hay một khối lệnh chỉ được thực hiện khi một điều kiện nào đó thoả mãn.

   2. Cú pháp:

   - Cấu trúc if đơn:

   - Cấu trúc if - else:
   - Cấu trúc if rẽ nhiều nhánh: Sau else có thể là một câu lệnh if khác.
   - Cấu trúc if lồng nhau: trong trường hợp khối lệnh chính là cấu trúc if khác.


   ** VÍ DỤ
   ---------------------------------

   Ví dụ 1:
   + Yêu cầu: Nhập vào 3 số nguyên. In ra màn hình số lớn nhất, nhỏ nhất.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.   int a, b, c;
   8.   // nhap 3 so
   9.   cout<<"\n Nhap 3 so: ";
   10.   cout<<"\n a = ";
   11.   cin>>a;
   12.   cout<<"\n b = ";
   13.   cin>>b;
   14.   cout<<"\n c = ";
   15.   cin>>c;
   16.  
   17.   // tim max
   18.   int max = a;
   19.   if (max<b) max = b;
   20.   if (max<c) max = c;
   21.   cout<<"\n Max: "<<max;
   22.  
   23.   // tim min
   24.   int min = a;
   25.   if (min>b) min = b;
   26.   if (min>c) min = c;
   27.   cout<<"\n Min: "<<min;
   28.   return 0;
   29. }
   Ví dụ 2:
   + Yêu cầu: Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn ax + b = 0, với a, b nhập vào từ bàn phím. Tìm nghiệm thực?
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.   float a, b;
   8.   // nhap he so
   9.   cout<<"\n Nhap he so: ";
   10.   cout<<"\n a = ";
   11.   cin>>a;
   12.   cout<<"\n b = ";
   13.   cin>>b;
   14.  
   15.   // Giai va bien luan
   16.   if (a==0)
   17.   if (b==0)
   18.   cout<<"\n Phuong trinh vo so nghiem";
   19.   else
   20.   cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
   21.   else
   22.   {
   23.   float x = -b/a;
   24.   cout<<"\n Phuong trinh co 1 nghiem x = "<<x;
   25.   }
   26.  
   27.   return 0;
   28. }
   Ví dụ 3:
   + Yêu cầu: Giải và biện luận nghiệm thực của phương trình bậc 2 một ẩn ax^2 + bx +c = 0, với a, b, c nhập vào từ bàn phím.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3. #include <math.h>
   4.  
   5. using namespace std;
   6.  
   7. int main() {
   8.   float a, b, c;
   9.  
   10.   // nhap he so
   11.   cout<<"\n Nhap he so: ";
   12.   cout<<"\n a = ";
   13.   cin>>a;
   14.   cout<<"\n b = ";
   15.   cin>>b;
   16.   cout<<"\n c = ";
   17.   cin>>c;
   18.  
   19.   // Giai va bien luan
   20.   if (a==0)
   21.   if (b==0)
   22.   if (c==0)
   23.      cout<<"\n Phuong trinh vo so nghiem";
   24.      else
   25.      cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
   26.      else
   27.      {
   28.      float x = -c/b;
   29.      cout<<"\n Phuong trinh co 1 nghiem x= "<<x;
   30.      }
   31.   else
   32.   {
   33.        float delta = b*b-4*a*c;
   34.        if(delta<0)
   35.          cout<<"\n Phuong trinh vo nghiem";
   36.        if(delta=0)
   37.          cout<<"\n Phuong trinh co nghiem kep, x1=x2= "<<-b/(2*a);
   38.        if (delta>0)
   39.          {
   40.              float x1 = (-b-(float)sqrt(delta))/(2*a);
   41.              float x2 = (-b+(float)sqrt(delta))/(2*a);
   42.              cout<<"\n Phuong trinh co 2 nghiem, x1 = "<<x1<<"; x2 = "<<x2;
   43.          }  
   44.  
   45.   }
   46.   return 0;
   47. }
   Ví dụ 4:
   + Yêu cầu: Tính điểm cho sinh viên:
   - Nhập vào điểm: điểm toán rời rạc (3 tín chỉ); điểm lập trình (4 tín chỉ); điểm cơ sở dữ liệu (3 tín chỉ)
   - Tính điểm tổng kết.
   - In kết quả điểm chữ (A,B,C,D,F) của điểm toán rời rạc.

   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.   float dTRR, dLT, dCSDL;
   8.   // nhap nhap diem
   9.   cout<<"\n Nhap diem: ";
   10.   cout<<"\n Diem toan roi rac: ";
   11.   cin>>dTRR;
   12.   cout<<"\n Diem lap trinh: ";
   13.   cin>>dLT;
   14.   cout<<"\n Diem co so du lieu: ";
   15.   cin>>dCSDL;
   16.  
   17.   // Tinh diem
   18.   float dTK;
   19.   dTK = (dTRR*3+dLT*4+dCSDL*3)/10;
   20.   // in điểm tổng kết
   21.   cout<<"\n Diem tong ket: "<<dTK;
   22.  
   23.   // Tim diem chu
   24.   char dChu;
   25.   if(dTRR<4)
   26.      dChu = 'F';
   27.   else if (dTRR<5.5)
   28.       dChu = 'D';
   29.   else if (dTRR<7.0)
   30.   dChu = 'C';
   31.         else if (dTRR<8.5)
   32.            dChu = 'B';
   33.             else dChu = 'A';
   34.   cout<<"\n Diem chu: "<<dChu;
   35.   return 0;
   36. }
    

   Các file đính kèm:

   Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ trang này

Đang tải...