1. Hãy dành vài giây Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để truy cập và sử dụng TBit hiệu quả nhất.
  Ẩn thông báo
 2. Bạn hãy like trang Facebook của TBit để nhận được tin tức công nghệ nhanh nhất từ chúng tôi.
  Ẩn thông báo

[C/C++] - Bài 7: Cấu trúc lặp do-while

Thảo luận trong 'Lập trình C/C++' bắt đầu bởi Admin, 21/4/15.

0/5, 0 phiếu

  1. Admin Founder

   * TÓM TẮT LÝ THUYẾT

   1. Cấu trúc lặp do - while
   Chức năng của nó là hoàn toàn giống vòng lặp while chỉ trừ có một điều là điều kiện điều khiển vòng lặp được tính toán sau khi [Khối lệnh] được thực hiện, vì vậy [Khối lệnh] sẽ được thực hiện ít nhất một lần ngay cả khi condition không bao giờ được thoả mãn

   2. Cú pháp
   Trong đó:
   - [biểu thức điều khiển] là biểu thức logic
   - Trong [khối lệnh] cần có tác động để [biểu thức điều khiển] sai đi.


   ** VÍ DỤ
   ---------------------------------
   Ví dụ 1:
   + Yêu cầu: Nhập một số có giá trị từ 0 đến 9, nếu nhập không đúng yêu cầu nhập lại. In ra số được nhập hợp lệ.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    do{
   8.      cout<<"\n Nhap n = ";
   9.      cin>>n;
   10.      if (n<=0||n>=9)
   11.        cout<<"\n Nhap lai n !";
   12.    }while (n<=1||n>=2014);  
   13.  
   14.    // in ket qua
   15.    cout<<"\n So da nhap hop le: "<<n;
   16.    return 0;     
   17. }

   Ví dụ 2:
   + Yêu cầu: Tính tổng các số từ 1 đến n, với n nhập vào từ bàn phím thỏa mãn 1<n<2014.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    int n;
   8.    // su dụng do-while de nhap n
   9.    do{
   10.      cout<<"\n Nhap n = ";
   11.      cin>>n;
   12.      if (n<=1||n>=2014)
   13.        cout<<"\n Nhap lai n !";
   14.    }while (n<=1||n>=2014);  
   15.    // tinh tong
   16.    int s = 0,i = 0;
   17.    do{
   18.      s = s+i;
   19.      i++;
   20.    }while(i<=n);
   21.    // in ket qua
   22.    cout<<"\n Tong = "<<s;
   23.    return 0;     
   24. }
   Ví dụ 3:
   + Yêu cầu: Đếm số chẵn nhỏ hơn n, với n nhập vào từ bàn phím thỏa mãn 4<=n<=1000.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    int n;
   8.    // su dụng do-while de nhap n
   9.    do{
   10.      cout<<"\n Nhap n = ";
   11.      cin>>n;
   12.      if (n<4||n>1000)
   13.        cout<<"\n Nhap lai n !";
   14.    }while (n<4||n>1000);  
   15.    // dem so chan
   16.    int dem = 0,i = 0;
   17.    do{
   18.      if (i%2==0) dem++;
   19.      i++;
   20.    }while (i<=n);
   21.  
   22.    // in ket qua
   23.    cout<<"\n Ket qua = "<<dem;
   24.  
   25.    return 0;     
   26. }

   Vi dụ 4:
   + Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên gồm 4 chữ sao cho tổng các chữ số bằng 10.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    cout<<"In ket qua: \n";
   8.    int i = 1000;
   9.    do{
   10.      if(i%10+(i/10)%10+(i/100)%10+i/1000==10)
   11.        cout<<i<<";\t";
   12.      i++;
   13.    }while (i<=9999);
   14.    return 0;     
   15. }

   Ví dụ 5:
   + Yêu cầu: In ra màn hình bảng cửu chương
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    cout<<"In bang cuu chuong: \n";
   8.    int i = 1;
   9.    do{
   10.     int j = 1;
   11.     do{
   12.      cout<<i<<"x"<<j<<"= "<<i*j<<";\t";
   13.      j++;
   14.     }while (j<9);
   15.     cout<<"\n";
   16.     i++;
   17.    } while (i<=9);
   18.    return 0;     
   19. }

   Ví dụ 6:
   + Yêu cầu: In ra màn hình tất cả số nguyên tố nhỏ hơn 1000.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    cout<<"In so nguyen to nho hon 1000: \n";
   8.    int i = 1;
   9.    do
   10.    {
   11.      int test = 0,j = 2;
   12.        do{
   13.        if(i%j==0) {
   14.          test = 1;
   15.          break;
   16.        }
   17.        j++;
   18.      }while (j<i);
   19.      if(test==0) cout<<i<<";\t";
   20.      i++;
   21.    }while (i<=1000);
   22.    return 0;
   23.      
   24. }

   *** CHÚ Ý:

   - Các cấu trúc for, while, do-while có thể chuyển đổi qua lại cho nhau.
   - Câu lệnh break, continue:
   + break: khi gặp lệnh break vòng lặp kết thúc.
   + continue: khi gặp lệnh continue vòng lặp bỏ qua phần còn lại, bắt đầu vòng lặp mới.
    

   Các file đính kèm:

   Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ trang này

Đang tải...