1. Hãy dành vài giây Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để truy cập và sử dụng TBit hiệu quả nhất.
  Ẩn thông báo
 2. Bạn hãy like trang Facebook của TBit để nhận được tin tức công nghệ nhanh nhất từ chúng tôi.
  Ẩn thông báo

[C/C++] - Bài 8: Cấu trúc lựa chọn (switch - case)

Thảo luận trong 'Lập trình C/C++' bắt đầu bởi Admin, 21/4/15.

0/5, 0 phiếu

  1. Admin Founder

   * TÓM TẮT LÝ THUYẾT

   1. Cấu trúc switch - case
   Cú pháp của lệnh switch hơi đặc biệt một chút. Mục đích của nó là kiểm tra một vài giá trị hằng cho một biểu thức, tương tự với những gì chúng ta làm ở đầu bài này khi liên kết một vài lệnh if và else if với nhau

   2. Cú pháp:
   Trong đó:
   - Biểu thức cho giá trị rời rạc (thường là giá trị nguyên).
   - Biểu thức cho giá trị ứng với trường hợp nào thì khối lệnh thuộc trường hợp đó thực hiện, gặp break thì kết thúc cấu trúc.
   - Nếu không gặp trường hợp nào tương ứng thì khối lệnh 0 thực hiện.


   ** VÍ DỤ
   ---------------------------------

   Ví dụ 1:
   + Yêu cầu: Nhập vào từ bàn phím tháng và năm, in ra màn hình số ngày thuộc tháng đó.
   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.    int thang, nam;
   8.  
   9.    // nhap thang, nam
   10.    cout<<"Nhap vao thang: ";
   11.    cin>>thang;
   12.    cout<<"\n Nhap vao nam: ";
   13.    cin>>nam;
   14.  
   15.    // in ra so ngay trong thang
   16.    switch (thang){
   17.      case 1:     
   18.      case 3:  
   19.      case 5:  
   20.      case 7:  
   21.      case 8:  
   22.      case 10:  
   23.      case 12:  
   24.       cout<<"\n Thang co 31 ngay";  
   25.       break;  
   26.      case 4:  
   27.      case 6:  
   28.      case 9:  
   29.      case 11:  
   30.       cout<<"\n Thang co 30 ngay";     
   31.       break;  
   32.      case 2:
   33.        if(nam%4==0)  
   34.            cout<<"\n Thang co 29 ngay";  
   35.        else  
   36.          cout<<"\n Thang co 28 ngay";
   37.          break;
   38.      default:
   39.        cout<<"\n Thang khong hop le! ";    
   40.        }
   41.    return 0;     
   42. }

   Ví dụ 2:
   + Yêu cầu: Tính điểm cho sinh viên:
   - Nhập vào điểm: điểm toán rời rạc (3 tín chỉ); điểm lập trình (4 tín chỉ); điểm cơ sở dữ liệu (3 tín chỉ)
   - Tính điểm tổng kết.
   - In kết quả điểm chữ (A,B,C,D,F) của sinh viên.
   - Tính điểm tính lũy cho sinh viên

   + Code:
   Mã (C++):
   1. #include <iostream>
   2. #include <conio.h>
   3.  
   4. using namespace std;
   5.  
   6. int main() {
   7.   float dTRR, dLT, dCSDL;
   8.  
   9.   // nhap nhap diem
   10.   cout<<"Nhap diem: ";
   11.   cout<<"\n Diem toan roi rac: ";
   12.   cin>>dTRR;
   13.   cout<<"\n Diem lap trinh: ";
   14.   cin>>dLT;
   15.   cout<<"\n Diem co so du lieu: ";
   16.   cin>>dCSDL;
   17.  
   18.   // Tinh diem
   19.   float dTK;
   20.   dTK = (dTRR*3+dLT*4+dCSDL*3)/10;
   21.  
   22.   // in diem tong ket
   23.   cout<<"\n Diem tong ket: "<<dTK;
   24.  
   25.   // Tim diem chu
   26.   char dChu;
   27.   if(dTK<4)
   28.      dChu = 'F';
   29.   else if (dTK<5.5)
   30.   dChu = 'D';
   31.   else  if (dTK<7.0)
   32.      dChu = 'C';
   33.   else
   34.       if (dChu<8.5)
   35.        dChu = 'B';
   36.       else dChu = 'A';
   37.   cout<<"\n Diem chu: "<<dChu;
   38.          
   39.   // Tinh điểm tích lũy
   40.   int dTichLuy;
   41.   switch (dChu)
   42.   {
   43.      case 'A':
   44.        dTichLuy = 4;
   45.        break;
   46.      case 'B':
   47.        dTichLuy = 3;
   48.        break;
   49.      case 'C':
   50.        dTichLuy = 2;
   51.        break;
   52.      case 'D':
   53.        dTichLuy = 1;
   54.        break;
   55.      default:
   56.        dTichLuy = 0;     
   57.   }
   58.   cout<<"\n Diem tich luy : "<<dTichLuy;
   59.   return 0;
   60. }
   *** CHÚ Ý:
   - Cấu trúc switch hoàn toàn có thể chuyển đổi thành if.
   - Cấu trúc if kết hợp cùng break có thể chuyển đổi thành cấu trúc while => mọi cấu trúc có thể chuyển sang cấu trúc while.

   ** Đề nghị bạn đọc chuyển đổi các ví dụ trên chỉ sử dụng while.
    

   Các file đính kèm:

   Đang tải...
Từ khóa:

Chia sẻ trang này

Đang tải...